Call Now

کلاس های آموزشی

دوره ها

کلاسهای آنلاین روزانه

در این کلاس ها کلیه مباحث درسی به همراه نکات مربوطه و‌ منطبق با مباحث آزمون سراسری (پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم) تدریس میشود.
جزوات اختصاصی و مدون به همراه کلاس های آموزشی ارائه میشود و فیلم کلاس ها به صورت آفلاین تا روز آزمون سراسری در دسترسی خواهد بود.

فیلم ها و کلاسهای آفلاین جمعبندی مبحثی

این کلاس ها در 3 بازه ی زمانی نوروز، امتحانات نیمسال اول و دوم جهت جمع بندی مباحث پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار میشود.
در این کلاس ها به مرور نکات مهم، جمع بندی و ارائه نکات تکمیلی پرداخته میشود.
هدف کلاس های جمع بندی تکمیل یادگیری و مرور سریع و گزینشی مطالب جهت جمع بندی با کیفیت مطالب است.

کلاسهای آنلاین نکته و تست

در این کلاس ها که در اردیبهشت ماه برگزار میشود به مرور نکات، آموزش نکات تکمیلی و تست زنی پرداخته میشود.
هدف کلاس های نکته و تست تکمیل یادگیری و تثبیت مطالب است.

فیلمهای آفلاین حل نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای سراسری

با توجه به نیاز و اهمیت بررسی سوالات آزمون های سراسری و امتحانات نهایی در ماه پایانی ، سوالات مهم توسط دبیران حل و پاسخ تشریحی در اختیار داوطلبان قرار میگیرد .

همایش های جمعبندی پایانی (شهریه جداگانه)

با توجه به اهمیت جمع بندی سریع و با کیفیت قبل از برگزاری آزمون سراسری، جمع بندی مباحث هر درس در یک الی دو روز صورت میگیرد.
مرور سریع نکات، تیپ بندی سوالات و حل نمونه سوالات مهم بر اساس اهمیت مباحث در آزمون سراسری، موضوع کلاسهای جمعبندی پایانی است .