Call Now

تعیین سطح

داوطلب عزیز
سلام
شناخت خود و تعیین مسیر، نخستین قدم موفقیت تو است.
در این پنل با پاسخدهی به سوالات و گذراندن مراحل تعیین شده سطح شما برای بهره برداری از برنامه‌های مطالعاتی مناسب سطحتان و همچنین میزان پیشرفت شما در انتهای برنامه مطالعاتی تابستان تعیین خواهد شد.
حتما به سوالات با دقت و به درستی پاسخ دهید.
این هدیه در راستای تحقق عدالت آموزشی به تمام داوطلبان آزمون سراسری 1401 تقدیم شده است.